YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston luomupiiri. Näissä säännöissä sitä kutsutaan nimellä yhdistys.

2§ Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

3§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonmukaisesti tuotettujen (eli luomu-) elintarvikkeiden käyttöä ensisijaisesti Turun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa, sekä edistää luomutuotteiden suosiota ja ympäristömyönteistä ajattelua.

4§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii luonnonmukaisesti valmistettuja tuotteita ja välittää niitä ilman voittoa jäsenilleen. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden samankaltaisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Lisäksi yhdistys pyrkii parantamaan luomutuotteiden tietoutta ja poistamaan niihin kohdistuvia negatiivisia ennakkokäsityksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja muita rahakeräyksiä.

5§ Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotessaan jäsenen tulee maksaa eroamisvuoden jäsenmaksu sekä luovuttaa yhdistykselle kuuluva omaisuus. Yhdistyksen jäsenistä tulee olla vähintään puolet (1/2) Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä.

6§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-14 muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Hallituksen tehtävänä on mm. koordinoida yhteisostoja, pitää yllä jäsenluetteloa ja tilaajalistaa. Hallituksen toimikautena on yliopiston lukukausi eli 1.8. – 31.7.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi on 1.8. – 31.7. Tilintarkastusta varten valitaan yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Heidän toimikautensa on 1.8. – 31.7.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kevätkokous on pidettävä aikaisintaan maaliskuussa ja viimeistään huhtikuussa. Kevätkokouksessa käsitellään ainakin uuden hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä päätetään jäsenmaksun suuruus. Syyskokous on pidettävä aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään lokakuussa. Syyskokouksessa käsitellään ainakin tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten hallitukselta vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai julkaisemalla se Turun ylioppilaslehdessä.

9§ Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on esitettävä kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen omaisuus lahjoitettava Turun yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi ympäristöä suojelevaan tarkoitukseen.